Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Con người

Con người

Giá trị tuyển dụng

 • CHUYÊN MÔN
  Những nhân tài xây dựng chuyên môn và kinh nghiệm của họ cùng với sự chuyên nghiệp
  HỢP NHẤT
  Những nhân tài cổng hưởng các khả năng của họ trong nhiều lĩnh vực
  GIAO TIẾP
  Những nhân tài giao tiếp tốt với nhiều nhóm cộng đồng

Thông tin nghề nghiệp

Novomics đang tìm kiến những tài năng mới để cùng nhau tiếp tục phát triển mô hình điều trị mới. Vui lòng xem thông báo cho việc tuyển dụng công khai và tuyển dụng hàng năm

 • Tuyển dụng công khai Novomics tuyển dụng các tài năng qua 1 khoảng thời gian dặc biệt của năm. Vui lòng xem thông tin chi tiết qua các thông báo

 • Tuyển dụng hàng năm Novomics tuyển dụng các tài năng hàng năm. Vui lòng xem lĩnh vực yêu thích của bạn và ứng tuyển

 • Các yêu cầu Yêu cầu bằng cử nhân

  Ưu tiên người có kinh nghiệm

  Có khả năng đi công tác

  Đã hoàn thành hoặc được miễn nghĩa vụ quân sự

 • Cách ứng tuyển Vui lòng điền và nộp đơn xin việc tới info@novomics.com. Novomics sẽ liên lạc với bạn sau khi xem xét và đánh giá.

  ① Sơ yếu lí lịch
       (không có định dạng cụ thể)
  ② Tuyên bố cá nhân
       (không có định dạng cụ thể)
  ③ Thông tin cá nhân và thỏa
       thuận sử dụng

Quá trình tuyển dụng

Nộp đơn (Xem xét và đánh giá)

Phỏng vấn

Tuyển dụng