Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Các bằng sáng chế

  • Hệ thống tiên lượng ung thư dạ dày tiến triển cục bộ

  • Hệ thống mới để dự đoán tiên lượng ung thư dạ dày

  • Phương pháp sản xuất mô hình dự báo tiên lượng ung thư dạ dày

  • Quyền nhãn hiệu

  • Hệ thống dự đoán tiên lượng và phân loại nhóm dựa trên ung thư dạ dày cho thấy hàm ý sinh h

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Hoa Kỳ)

  • Hệ thống dự đoán tiên lượng và lợi ích từ hóa trị bổ trợ cho bệnh nhân ung thư dạ dày gia

  • Phương pháp phân loại các dạng phụ ung thư vú và một thiết bị để phân loại các dạng phụ un