Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Giải thích kết quả

Phân loại tiên lượng và thời gian sống trong 5 năm

Kết quả tiên lượng với việc phân loại các thông số nguy cơ (Nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao) có thể được sử dụng làm thông tin bổ sung để xác định phương pháp điều trị ung thư dạ dày của bác sĩ lâm sàng.

1 Thông tin về bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện và bệnh phẩm
2 Phân loại tiên lượng
3 Giải thích các thông số rủi ro Tỷ lệ sống 5 năm trong khoảng tin cậy 95%
4 Tỷ lệ sống trong 5 năm là 81,98% (KTC 95% 74,12 ~ 90,67%) ở nguy cơ thấp, 66,18% (KTC 95% 60,58 ~ 72,30%) ở nguy cơ trung bình và 55,74% (KTC 95% 50,52 ~ 61,49%) ở nguy cơ cao rủi ro.
5 Mô tả khảo nghiệm
Phần này cung cấp phân loại tiên lượng của Xét nghiệm ung thư dạ dày nProfiler® 1, bao gồm các kết quả phân tích hiệu suất và hiệu suất lâm sàng, và các thông số rủi ro bằng thuật toán. nProfiler® 1 đo lường mức độ biểu hiện gen trong các mẫu mô ung thư khối u FFPE và sau đó phân loại tiên lượng sau phẫu thuật bằng thuật toán. Kết quả phân tích xét nghiệm trong việc phân tầng bệnh nhân theo các thông số rủi ro được chỉ định (Nguy cơ thấp, Nguy cơ trung bình và Nguy cơ cao) để xác định khả năng sống sót của bệnh nhân trong 5 năm tới. Về mặt lâm sàng, xét nghiệm cung cấp cho bác sĩ lâm sàng thông tin bổ trợ khác với các phương pháp phân tầng nguy cơ tiêu chuẩn, có thể hữu ích khi đưa ra quyết định về liệu pháp bổ trợ.

1 Biểu diễn trực quan giá trị gen đơn định lượng
Phần này cung cấp các giá trị gen đơn định lượng của bốn gen phân loại (GZMB, WARS, SFRP4 và CDX1) cho mẫu bệnh nhân với giá trị ngưỡng trên biểu đồ thanh, cho biết vị trí nhị phân và các số liệu.
2 Bốn thông tin về gen phân loại về các đặc điểm sinh học
Phần này cung cấp thông tin bốn gen liên quan đến các đặc điểm ung thư dạ dày có liên quan (GZMB, WARS, SFRP4 và CDX1).