Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Luồng dịch vụ

nProfiler® 1 Stomach Cancer Assay

nProfiler® 1 Xét nghiệm Ung thư Dạ dày chỉ được “dùng cho bác sĩ lâm sàng”. Vui lòng tham vấn lời khuyên của bác sĩ lâm sàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm hoặc liên hệ với chúng tôi qua info@novomics.com hoặc + 82-2-2068-3700.