Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Kiến thức

Phân tích dữ liệu quan trọng và Novomics

Thông tin và dịch vụ dựa trên tri thức được tích cực tạo ra và triển khai dựa trên khai thác dữ liệu lớn khi công nghệ mô hình hóa và mô hình hóa dữ liệu trở nên tiên tiến với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Yếu tố quan trọng trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử là sự phát triển của các thuật toán với phân tích dữ liệu lớn sinh học. nProfiler® 1 Xét nghiệm Ung thư Dạ dày đã được phát triển với nhiều phương pháp phân tích mẫu có độ tin cậy cao khác nhau dựa trên dữ liệu di truyền ung thư.

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, Machine Learning và Representation learning đã được áp dụng như NMF (Phân tích dữ liệu ma trận không âm), WGCNA (Phân tích mạng đồng biểu hiện gen có trọng số), GSA (Phân tích tập hợp gen), GOEA (Phân tích làm giàu bản thể học) và phân cấp Phân nhóm để xác định các đặc điểm riêng biệt của ung thư dạ dày và các gen đích để tiên lượng và dự đoán sau khi cắt dạ dày.

Hệ số hóa Matric không âm (NMF)

Phân tích mạng đồng biểu hiện gen có trọng số (WGCNA)

Các phân tích dựa trên tin sinh học được thực hiện như phân tích kết nối giữa các mô-đun được bảo tồn, phân tích mối tương quan giữa các đặc điểm ung thư dạ dày (GC) và các loại phụ GC, kiểm tra độ ổn định của đầu dò với các nền đo và mẫu khác nhau, và kiểm tra tính không đồng nhất. Thông qua nghiên cứu này, xét nghiệm ung thư dạ dày nProfiler® 1 đã được phát triển để cung cấp thông tin tiên lượng và phản ứng hóa trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn II-III.